Jaarbericht 2023

Samen voor een gezonde en vitale regio

Voorwoord

De zorg moet anders. Dat samenwerking hierin noodzakelijk is weten we al jaren en is één van de speerpunten van Proscoop. Dat deze beweging afgelopen jaar in een stroomversnelling terecht is gekomen heeft alles te maken met het Integraal Zorgakkoord (IZA), waar landelijke partijen eind 2022 overeenstemming over bereikten. Hierin staan een aantal belangrijke transities benoemd, met als doel om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarbij is het van belang om rekening te houden met de regionale context. Onze rol bij de totstandkoming van de regiobeelden draagt bij aan een gezamenlijk beeld van de (populatie van de) regio bij regionale partners.  Als ROS-organisatie leveren we een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en de uitwerking van de regionale IZA-plannen binnen ons werkgebied in Noordoost-Nederland. We zorgen voor meer verbinding tussen professionals in de zorg en buiten de zorg, zoals het sociaal domein, de gemeente, GGD en het onderwijs. Daarom sluiten al onze projecten en initiatieven nauw aan bij regionale IZA-plannen.

Foto: Ivo Hutten

In 2023 hebben we er hard aan gewerkt om ons als ROS goed op de kaart te zetten met ons merkverhaal. Waar staat Proscoop voor en waarom doen we wat we doen? Een nieuw logo en een nieuwe website ondersteunen dit. Bekijk de video hier.

Samenwerking staat centraal
In dit jaarbericht gaan we in op een aantal grote thema’s die voort zijn gekomen uit de regiobeelden en regioplannen vanuit het IZA. De voorbeelden uit de verschillende regio’s vormen een selectie uit de circa 150 projecten en programma’s in ons werkgebied. Zo is de organisatie van paramedische netwerken in veel regio’s goed van de grond gekomen, kijk bijvoorbeeld naar Drenthe, Flevoland, IJssel-Vecht, Salland en de Achterhoek. In Duiven, Velp en Rozendaal zijn mooie samenwerkingen ontstaan waarbij inwoners door middel van co-creatie een belangrijke rol krijgen. Het gebruik van data heeft mede dankzij het IZA een vlucht genomen in 2023, kijk maar naar de IJssellandScan en de Datawerkplaats Drenthe.

Kijken naar de toekomst

Ook 2024 zal een bijzonder jaar worden voor Proscoop en voor mij. Halverwege dit jaar draag ik mijn verantwoordelijkheden als directeur-bestuurder van deze ROS over aan mijn opvolger.

Twintig jaar lang heb ik me in verschillende rollen sterk gemaakt voor de eerstelijnszorg en dan met name de rol van de Regionale Ondersteuningsstructuren. Met de in januari 2024 landelijk vastgestelde Visie eerstelijnszorg 2030 gaan we weer terug naar de basis. Met ‘hechte wijkverbanden’, zoals ik die ook als maatschappelijk werker in de jaren 80 heb mogen meemaken. Proscoop en de andere ROS’en hebben vanuit hun maatschappelijke opdracht een belangrijke verbindende bijdrage te leveren aan de(ze) uitwerking van het IZA. De uitwerking van Visie eerstelijnszorg 2030 op regionaal niveau zie ik als een belangrijke niet-vrijblijvende impuls, en kans!

Passend bij mijn levensfase wil ik me, in combinatie met meer vrije tijd, blijven inzetten voor gezondheid, zorg en duurzaamheid.

Veel leesplezier!

Arie Jongejan
Directeur/bestuurder

1. Regiobeelden en regioplannen

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Daarvoor is regionale samenwerking nodig. In de ambitie om een gezonde en vitale regio te bevorderen werkte Proscoop in 2023 op verschillende manieren samen aan de ontwikkeling van regiobeelden en regioplannen.

Van regiobeelden naar regioplannen

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarvoor is regionale samenwerking nodig. In de ambitie om bij te dragen aan een gezonde en vitale regio, werkte Proscoop in 2023 op verschillende manieren samen aan de ontwikkeling van regiobeelden en regioplannen.

Regiobeelden

In het regiobeeld werd de feitelijke situatie van de zorg en gezondheid in de regio geschetst en werden de belangrijkste knelpunten benoemd. Deze regiobeelden zijn overal in het land op 1 juli 2023 opgeleverd en gepubliceerd. De regiobeelden vormden het startpunt van de regionale aanpak van het IZA. De ontwikkeling van deze regiobeelden zien wij als onmisbaar, aangezien ze dienen als basis voor een verbeterde coördinatie en afstemming van zorg- en ondersteuningsvragen in de regio.

Regioplannen

De regioplannen vormden een cruciale stap in de richting van een gezonde en vitale toekomst voor de inwoners van de regio’s, waarin de aanpak van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren werden beschreven.

De input voor de regioplannen werd gegeven door partijen uit het ondersteunings- en zorglandschap en het gemeentelijk domein. Dit gebeurde middels de organisatie van brainstorm- of werksessies met de betrokken partijen. Ook inwoners zijn actief bij het ontwikkelproces betrokken.

Dit gebeurde samen met diverse partijen in de zeven subregio’s binnen het werkgebied van Proscoop: Drenthe, Flevoland, IJssel-Vecht, Midden-IJssel, Apeldoorn-Zutphen, Achterhoek, en Arnhem.

Wat doet Proscoop?

Proscoop heeft vanuit verschillende rollen bijgedragen aan het tot stand komen van de regiobeelden en regioplannen. Dit ging van programmamanagement tot procesbegeleiding of het geven van inhoudelijke input op specifieke thema’s. We zien dat in deze regio’s een aantal dezelfde thema’s of doelgroepen terugkomen, namelijk preventie, gezondheid en leefstijl, mentaal welbevinden en vitale ouderen en/of kwetsbare inwoners. Ook komen thema’s als de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, acute zorg en digitalisering in de meeste regio’s terug in de thematiek. Uiteraard zijn er verschillende regionale nuances in deze thema’s. Eind december 2023 zijn alle regioplannen in Nederland toegestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gepubliceerd op dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Regioplan Achterhoek: Van plannen naar uitvoering

In de Achterhoek is een goed werkende infrastructuur voor samenwerking. Bestuurders van zorgorganisaties, wethouders sociaal domein en zorgverzekeraar Menzis  vonden elkaar de afgelopen jaren al in een regionale visie. om van ‘praten’ nog meer naar ‘doen’ te komen. Het Integraal Zorgakkoord helpt daarbij en komt precies op het goede moment.

Aan de slag

Adviseurs Welmoed Nijboer en Gijs Brouwer werkten afgelopen jaar nauw samen met verschillende partijen in zorg en sociaal domein in de Achterhoek.
De belangrijkste werkzaamheden waren met name het faciliteren van de totstandkoming van regiobeeld, regioplan en werkagenda, samen met andere kwartiermakers. Daarnaast heeft Proscoop een gespreksronde met bestuurders uitgevoerd om helderheid te krijgen over de gewenste governance voor de komende jaren.

Verbinden en vertalen

In het afgelopen jaar zijn behoeften van de regio in kaart gebracht. Gijs: “We hebben de betrokken partijen geholpen bij het ontwikkelen van een werkagenda. We bieden ondersteuning en begeleiding aan de verschillende stakeholders om tot gezamenlijke actieplannen te komen.” 

Welmoed voegt toe: ”Onze rol is vooral om de verschillende belangen en perspectieven samen te brengen. We zijn continu aan het verbinden en ‘vertalen’: tussen partijen uit verschillende domeinen, tussen instrumentele plannen en de uiteindelijke bedoeling, en tussen geduldige papiertaal en de Achterhoekse aanpak-mentaliteit. “

Verder samenwerken in 2024

In 2024 worden per thema uit het regioplan uitvoeringscoalities ingericht , die aan de slag gaan met de plannen en ambities. Voor elk thema zijn twee bestuurlijk trekkers aangewezen, die de grote lijnen en de verbinding met het geheel in de gaten houden.

“Het is mooi om te zien hoe alle betrokken partijen de essentie onderstrepen, dat we de zorg anders moeten organiseren om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Nu is de fase aangebroken dat we de plannen uitvoeren zodat de inwoners ook in de toekomst kunnen rekenen op goede zorg in de regio.”
Evelien Van Broeck, Regiomanager Menzis

2. Verbinding in de wijk Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn, sociaal domein én inwoners. In de praktijk betekent dit het versterken van sociale verbindingen tussen burgers onderling en (zorg)professionals. Zo kunnen we samen het zorgaanbod veranderen, zorggebruik ombuigen en de gezondheidsvaardigheden vergroten. Adviseurs van Proscoop lichten twee praktijkvoorbeelden uit 2023 uit: Velp & Rozendaal Samen Gezond in 2030 en Experiment Blijfwijk in Duiven.

Verbinding in de wijk: tussen zorg, welzijn én inwoners

Starten met verandering

Adviseur Tamara Baert: “Voor Velp& Rozendaal Samen Gezond in 2030 is een droombeeld opgesteld. Het droombeeld is heel concreet: inwoners weten dat ze gezonder en gelukkiger kunnen leven door zelf de regie te nemen en dichtbij ondersteuning te zoeken. Dit droombeeld is een co-creatie van inwoners, EenPlus (eerstelijn), Incluzio(welzijn), gemeente Rheden, Menzis en andere lokale professionals.”

Adviseur Melissa Davina: “Bij Experiment Blijfwijk ligt de verandering in het vormgeven van zorg, wonen en fysieke ruimte waardoor inwoners van Duiven-Zuid in de wijk kunnen (blijven)wonen.
Meer verbinding tussen inwoners onderling en met organisaties zorgt voor een gemeenschap waarbij inwoners ‘samenredzamer’ worden. Dit doen we in gezamenlijkheid met inwoners, Liemerije (zorg), Santé partners (welzijn), Vivare (wonen) en de gemeente Duiven.”

Integrale aanpak

Tamara: “Complexe problemen vragen om een integrale aanpak en zijn niet alleen op te lossen. Daarom is co-creatie zo belangrijk. We betrekken inwoners direct in de ontwerpfase omdat ze een belangrijke rol hebben in de realisatiefase. Als inwoners meer eigen regie moeten gaan voeren over hun gezondheid, laat hen dan ook vanuit hun perspectief meedenken.”

Melissa: “Bij Blijfwijk gebruiken we de community-up aanpak waarbij er door alle betrokken partijen is afgesproken juist de inwoners aan het roer van deze verandering te zetten. Alles wat we doen komt voort uit de behoeften van de inwoners zelf. Met deze aanpak bouwen we een krachtige gemeenschap die eigen vaardigheden, kennis en andere waardevolle eigenschappen in de eigen leefomgeving herkent en benut.”

In de praktijk

Adviseur Nelli Kossenko: “Om de behoeften van inwoners van Duiven-Zuid te kennen, zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Zij zitten vol ideeën en willen actief betrokken worden om verbinding in de wijk te creëren. Tijdens deze bijeenkomsten deelden inwoners verhalen van vroeger en wat van betekenis is voor de wijk. Deze verhalen vormen de basis voor verdere ontwikkelingen en zijn in beeld gebracht.”

“Wij willen zelf verhalen maken door elkaar bijvoorbeeld gewoon ouderwets te groeten op straat door “Hoi” te zeggen, dit kan al voor verbinding zorgen.” 
Inwoner Duiven-Zuid

Tamara: “Een mooi voorbeeld is een initiatief wat is ontstaan met Stichting Alles voor Sport, waar inwoners laagdrempelig kunnen komen bewegen in het buurthuis. In het buurthuis zijn meerdere initiatieven waar ‘gezondheidsdenken’ wordt geïntegreerd door vrijwilligers en professionals in eet- en beweegactiviteiten. Inwoners die een programma voor gecombineerde leefstijl interventie (GLI) volgen laten we al vroeg kennismaken met onze beweeginitiatieven. Zo kunnen zij makkelijker aansluiten als het GLI-programma na twee jaar afloopt.”

“Het is belangrijk om kleine stapjes te kunnen zetten om meer te gaan bewegen en het is fijn om dat juist met elkaar in de wijk te kunnen doen.”
Inwoner (betrokken in project)

Rol van Proscoop

Proscoopadviseurs Tamara Baert, Melissa Davina en Nelli Kossenko verbinden als onafhankelijke procesbegeleiders alle partijen om vanuit éénzelfde doelstelling en ambitie te werken.

Op de foto laat een inwoner aan onze adviseur Nelli Kossenko weten hoe het eilandplein kan bijdragen aan haar eigen (mentale) gezondheid.

3. Paramedie

Met het verschijnen van het Integraal Zorgakkoord en door het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg nemen paramedische samenwerkingsverbanden een vlucht. In 2023 zijn er in het werkgebied van Proscoop verschillende initiatieven gevormd, versterkt en/of formeel vastgelegd.

Dit sluit goed aan bij de ontwikkelingen zoals o.a. beschreven in de visie eerstelijnszorg 2030, waarbij het van belang is dat paramedici regionaal beter zichtbaar en aanspreekbaar zijn.

In de paramedische netwerken zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld oefentherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, fysiotherapie, huidtherapie en podotherapie.

In onderstaande kaart zijn een aantal van deze netwerken te zien. Klik voor meer informatie.

Meepraten en beslissen in Paramedische netwerk Apeldoorn Zutphen en omgeving

Het netwerk Paramedie Apeldoorn Zutphen en omgeving (PAZeo) is een samenwerking die werd gefaciliteerd. De Organisatiegraad is een programma waaronder paramedici zich kunnen organiseren en regionale afspraken maken over het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.

Samenwerken

In het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), heeft de regio zich ten doel gesteld om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken worden in de regio afspraken gemaakt tussen o.a. gemeentes, zorginstellingen, huisartsen, paramedische beroepen, sportbedrijven, GGD en zorgverzekeraars. Door samen te werken in een netwerk, is de paramedie in de regio Apeldoorn, Zutphen en omgeving goed vertegenwoordigd en kan ze meepraten en meebeslissen over de inrichting van zorg in de eigen gemeentes.

Rol van Proscoop

Proscoop heeft de paramedici begeleid om zich te gaan organiseren. Adviseurs Anita Lahuis en Esmay Vos waren betrokken.

Anita Lahuis: “Ik vind het mooi hoe zo’n enthousiaste groep paramedici met zulke verschillende achtergronden op een eensgezinde manier een organisatie hebben neergezet waarin alle disciplines gelijkwaardig zijn en zich gehoord voelen.”

"Ik was blij verrast met de voortvarende aanpak van de ROS in dit traject. Proscoop was echt de stuwende kracht om dit samen voor elkaar te krijgen. Anita en Esmay wisten het iedere keer naar het juiste niveau te tillen en de juiste vragen te stellen: wat willen jullie bereiken? Waar willen jullie naar toe? Als het gesprek niet meer ging over het gezamenlijk belang, dan konden zij dit goed benoemen en het terugbrengen. Toen het netwerk voldoende stond, wisten Anita en Esmay op het juiste moment een stap achteruit te zetten. We zijn absoluut tevreden over de manier waarop dit is gegaan. Als zij dit niet op deze manier hadden gedaan, dan was deze samenwerking niet geslaagd.”
Hans Nijhoff, Voorzitter van PAZeo

Blik naar de toekomst

Begin 2024 hebben de paramedici zich officieel verenigd in een coöperatie. Tijdens deze oprichtingsbijeenkomst werd het bestuur voorgesteld en was er ruimte om onderling nader kennis te maken en ideeën op te halen voor de samenwerking binnen PAZeo. PAZeo is inmiddels al betrokken bij diverse regionale trajecten, zoals ketenaanpakken (o.a. valpreventie), versterking eerstelijnszorg en lokale projecten.

Paramedisch Platform Flevoland officieel van start

Het Paramedisch Platform Flevoland (PPF) ging in 2023 officieel van start. Dit platform zet zich in voor georganiseerde aanpak van de paramedische zorg in de regio. Door gericht verwijzen, leren, innoveren en het creëren van een zichtbaar aanspreekpunt, wil het platform bijdragen aan een efficiëntere en effectievere zorgverlening.

Betere zorg en gezondere regio

Dankzij het landelijke initiatief Organisatiegraad Paramedische Zorg én een groep enthousiaste fysiotherapeuten die graag multidisciplinair wilden gaan samenwerken, is PPF dit jaar een feit. Deirdre van Akkeren, adviseur bij Proscoop, belicht deze transformatie en benadrukt de belangrijke rol van samenwerking in het versterken van de eerstelijnszorg: “Twee tot drie jaar geleden leek het ondenkbaar dat paramedici aan tafel zouden zitten bij regionale besluitvorming.”

Het streven van PPF is om een actieve rol te spelen in het mede vormgeven van de toekomst van de zorg in de regio. Belangrijke aspecten van deze inzet zijn onder meer het organiseren van bijeenkomsten, het aansluiten bij landelijke en regionale ontwikkelingen en het plaatsnemen aan regionale tafels om zo de stem van paramedici te laten horen. Door samen te werken en kennis te delen, streven de betrokken partijen naar een betere zorgverlening en een gezondere samenleving.

Sommige gebieden in Flevoland hebben te maken met een beperkt zorgaanbod binnen de eerstelijns paramedische zorg. PPF biedt een mooie kans om de zorg efficiënter te organiseren: de juiste zorg op de juiste plek.

Samen aan de slag

De paramedische samenwerking in Flevoland is een mooi voorbeeld van hoe gezamenlijke inspanningen kunnen leiden tot een verbetering van de zorgkwaliteit en toegankelijkheid voor de inwoner. De weg is vrijgemaakt voor een duurzame toekomst van de eerstelijnszorg in Flevoland.

“Na alle voorbereidingen en overleggen kwam het is 2023 tot een concreet punt: ons platform, met als klap op de vuurpijl het tekenen bij de notaris: een mooi moment!”
Ilse van Anrooij, oefentherapeut en secretaris van PPF

Komende jaren is het een belangrijk aandachtspunt om een stem te zijn en blijven voor de achterban. Een duurzame samenwerking is tenslotte meer is dan alleen de oprichting zo’n platform. Ook zijn er werkgroepen opgericht met verschillende thema’s die aansluiten bij het regioplan. Dit heeft in 2024 verdere uitwerking en aandacht nodig.

Het bestuur tekent voor de officiële oprichting van Paramedisch Platform Flevoland als coöperatie.

Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe: paramedici bundelen hun krachten

Sinds 2023 bestaat de Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe (PZGID) formeel. Dit is een mooie mijlpaal. Zo’n regionaal netwerk kent een duidelijke meerwaarde voor zowel burger als zorgverlener. Paramedici hebben daarnaast te kampen met serieuze uitdagingen.

Een sterk samenwerkingsverband

In 2022 werd al een voorzichtig zaadje geplant: Proscoop voerde een adviestraject uit voor een nieuwe governance structuur voor de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) in Drenthe. In 2023 ging dit een stap verder: twee belangrijke spelers (Coöperatie Fysioplus groep en de Drentse Diëtisten Vereniging) sloegen de handen ineen.

Eind 2023 werd de PZGID formeel opgericht als nieuwe coöperatie. Een mooie stap richting de toekomst, met als doel om dit samenwerkingsverband stevig neer te zetten in Drenthe en te verbinden met andere belangrijke spelers in de regio.

“ Het is geweldig dat de groep paramedici nu wél een stem heeft vanuit de Paramedische Zorggroep. Ze kunnen zich laten horen en hun uitdagingen kenbaar maken. Samen bereik je meer dan alleen.”
Adviseur Deirdre van Akkeren, projectleider namens Proscoop

Toegevoegde waarde

De meerwaarde van dit paramedisch netwerk voor de aangesloten paramedici is voor een deel positionering binnen het zorgveld. Daarnaast worden (individuele) praktijken ontlast door deze samenwerking. Deirdre: “Als je het efficiënter inricht met zo’n overstijgend netwerk dan wordt het voor de partijen gemakkelijker.”

De verschillende disciplines in de paramedische zorg hebben in Drenthe te maken met serieuze uitdagingen. Denk hierbij aan wachttijden, onvoldoende beschikbare paramedici en onvoldoende financiering. Er is weinig tijd en onvoldoende financiering om een netwerk op te bouwen of samen te werken. Proscoop helpt partijen op weg door de Paramedische Zorggroep te begeleiden en adviseren.

“Binnen Drenthe is een unieke multidisciplinaire paramedische samenwerking gerealiseerd, met een start vanuit de GLI. We denken binnen de zorggroep in regionale oplossingen. Drenthe kan is een mooi voorbeeld: wat hier kan, kan overal!” – lid Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe

Daarnaast heeft niet alleen de paramedicus voordeel van zo’n netwerk. Ook voor inwoners heeft het voordelen, vooral wat wachttijden betreft. Zo kan bijvoorbeeld een fysiotherapeut gemakkelijk doorverwijzen naar een ander, mocht er een lange wachttijd zijn. Kijken hoe de inwoner het beste geholpen kan worden op korte termijn is het gezamenlijk doel.

Verdere aansluiting

De uitdaging die er in Drenthe ligt is om de PZGID verder te verbreden. Op dit moment werken twee van de zes paramedische beroepen samen (diëtisten en fysiotherapeuten) binnen de Paramedische Zorggroep. Als de andere groepen (oefentherapie, ergotherapie, logopedie en huidtherapie) ook aansluiten kan de eerstelijnszorg voor de Drenten nog een grote stap voorwaarts maken.

Paramedie Groot IJssel-Vecht

In de regio IJssel-Vecht zijn fysiotherapeuten van FYNON en diëtisten van DiHaZ in 2023 gestart met het actief bundelen van hun krachten. Dit is uitgemond in het vormen van de coöperatieve vereniging Paramedie Groot IJssel-Vecht. Een van de ambities van de coöperatie is om meer disciplines erbij te betrekken.

Adviseur Henk Bloten is als procesbegeleider betrokken bij Paramedie Groot IJssel-Vecht. Hij vertelt: “Het netwerk is regionaal al goed betrokken en zit bij regionale samenwerkingen aan tafel, is verbonden aan de regioplannen, versterking eerstelijnszorg en gaat ook gesprekken voeren over de inkoop van zorg. Uniek in deze regio is dat de twee partijen al betrokken waren bij de contractering van paramedische zorg. Ze hebben met name ervaring met inkoop van Gecombineerde Leefstijl interventies.”

De meerwaarde van deze samenwerking in de regio IJssel-Vecht ligt in het feit dat deze organisaties nu actief deelnemen aan netwerken van zorgaanbieders in de regio, waarbij ze hun belangrijke rol vervullen, meedenken in de coalitie Gezond Leven en Preventie binnen Samen Gezond IJssel-Vecht en betrokken zijn bij regionale ontwikkelingen zoals de ketenaanpak valpreventie.

Meer disciplines

De coöperatie is blijvend in ontwikkeling.

“Paramedie Groot IJssel-Vecht streeft ernaar in 2024 de samenwerking met andere paramedische disciplines te verbreden. Op die manier wil coöperatie bijdragen aan een heldere positie van paramedici in de regio.”
Henk Bloten, adviseur

Paramedisch Platform Salland: Samen sterk staan

In de regio Salland zijn paramedici verenigd in het Paramedisch Platform Salland. Deze informele samenwerking vindt haar oorsprong in een bestaand netwerk Salland United, waarbij de vraag ontstond of paramedici als collectief wilden aansluiten. Dit leidde tot een samenwerking waarbij vertegenwoordigers van zes paramedici disciplines vanuit een kernteam bij regionale overlegtafels aanschoven.

Elkaar kennen

“Mooi aan de regio Salland is dat het een relatief kleine regio is en de lijnen kort zijn. Zonder ondersteuning is het Paramedisch Platform Salland de afgelopen twee jaar al ver gekomen, waarbij de basis voor een goede samenwerking al stevig is gelegd.”
Hans Peter Wittingen, Adviseur

Vervolgstappen 2024

Recent hebben zowel het kernteam als de achterban de wens uitgesproken om – met ondersteuning van Proscoop – het platform verder te professionaliseren. 

Dit sluit goed aan bij de huidige ontwikkelingen zoals o.a. beschreven in de visie eerstelijnszorg 2030, waarbij het van belang is dat paramedici regionaal beter zichtbaar en aanspreekbaar zijn en dat het mogelijk wordt om met hen regionale afspraken te kunnen maken.

Een gezondere gemeenschap in 2024

In 2024 worden de mogelijkheden onderzocht om deze samenwerking verder te formaliseren. Het doel hierbij is om de gezamenlijke kracht in te zetten voor een gezondere en veerkrachtige gemeenschap.

4. Data

In de regiobeelden wordt de feitelijke situatie van zorg en gezondheid in de regio geschetst met behulp van data. In het werkgebied van Proscoop kennen we verschillende projecten waarin data een centrale rol hebben. In dit jaarbericht delen we een twee voorbeelden: uit Drenthe en de regio IJsselland.

Actuele gezondheidsdata in de IJssellandScan

De IJssellandScan, een dynamische tool ontwikkeld door GGD IJsselland en Proscoop, heeft de afgelopen vier jaar gezondheidsinformatie uit de regio zichtbaar gemaakt door het bundelen van gegevens over gezondheid en zorggebruik in één toegankelijke database. Met de komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) speelt de IJssellandScan een actieve rol in het ondersteunen van beleidskeuzes op het gebied van gezondheid.

Er zijn verschillende dashboards aangemaakt met cijfers en grafieken over thema’s als leefomgeving, jeugd of leefstijl. Deze cijfers kunnen worden bekeken voor alle gemeenten in de regio IJsselland. Onderling vergelijken is ook mogelijk.

“Er zijn diverse cijfers beschikbaar op wijkniveau. Via de database kunnen gebruikers ook zelf indicatoren selecteren en grafieken maken. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor beleidsmakers, gemeenten en andere gebruikers om de gegevens te begrijpen en te gebruiken binnen eigen organisatie of projecten.”
Maaike Rijpma, projectleider IJssellandScan

Terugblik

Een infographic van de afgelopen vier jaar toont de ontwikkelingen en toevoegingen gedurende deze periode en laat verschillende gebruikers van de IJssellandScan aan het woord. Bovendien geeft de infographic een overzicht van de top 10 meest bezochte pagina’s van de afgelopen jaren.

Toekomst

Naast het terugblikken op gegevens, werpt de IJssellandScan ook een blik op de toekomst, waarbij datagestuurde besluitvorming een steeds belangrijkere rol speelt. Met doelstellingen uit de regioplannen zoals het terugdringen van gezondheidsachterstanden, het bevorderen van een gezonde leefomgeving en het versterken van de mentale weerbaarheid, probeert de IJssellandScan constant aan te sluiten bij deze ontwikkelingen in afstemming met regionale samenwerkingen.

"Recentelijk zijn er dashboards toegevoegd met gegevens van regiobeelden, GALA gemeentebeelden en de vijf ketenaanpakken. Dit maakt dat de IJssellandScan aansluit bij de actuele ontwikkelingen en zorgt ervoor dat hij relevant blijft voor de gebruikers."
Maaike Rijpma, projectleider IJssellandScan

Datawerkplaats Mentale Gezondheid: datagedreven werken in Drenthe

“Datagedreven werken aan de (mentale) gezondheid van alle Drenten” is het doel van het initiatief Datawerkplaats Mentale Gezondheid. Binnen de Datawerkplaats richtten we hiervoor een domein-overstijgend, interactief dashboard in met gezondheidsinformatie. Op 13 juni 2023 werd de Datawerkplaats Mentale Gezondheid succesvol gelanceerd.

Adviseur Nanienke Balster: “Datawerkplaats is een domein overstijgende en integrale data-omgeving waar je zelf aan de knoppen zit en data gebruikt om breed op verschillende thema’s te sturen. Dit wordt gedaan door met betrokken organisaties de cyclus ‘Data, duiden, dialoog en doen’ te doorlopen, gericht op verbeteringen in de regio. “

“Wat de Datawerkplaats echt uniek maakt is de samenwerking tussen alle partijen waarbij ook iedereen z’n eigen energie brengt.”
Michiel Brinksma, Blue Mountain

Volop ontwikkeling

In 2023 gebeurde er veel op het gebied van dit Drentse initiatief naast de lancering in juni. In maart en juli vond een webinar plaats. Ruim 120 professionals uit wetenschap, beleid en praktijk waren digitaal aanwezig bij beide webinars, wat duidelijk de urgentie van een dergelijk gezondheidsdashboard aangeeft. Door het jaar heen werden geïnteresseerden via LinkedIn en de 3-wekelijkse online sessies op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en de laatste updates van de Datawerkplaats.

Datawerkplaats Mentale Gezondheid bestond begin 2023 uit GGD Drenthe, Accare, GGZ Drenthe, VNN, Dokter Drenthe, Gemeente Emmen, RGOc, UMCG, Lifelines, Population Health Data NL en Proscoop. Gedurende dit jaar zijn er vele nieuwe Drentse partijen aangehaakt, tot ongeveer 20 aan het einde van het jaar.

“Als gemeente zijn wij voortdurend aan het zoeken naar verbinding. Om dit nu ook vanuit data te kunnen doen, zien wij als een mooie stap.”
Marije Kemkers, Gemeente Emmen

Meer thema’s in de toekomst

Er ligt een grote maatschappelijke opgave die alleen kan worden aangepakt door samenwerking. Behandelaren hebben met complexe hulpvragen te maken. Problematiek van de inwoners is divers, niet iedere professional heeft verstand van ieder gebied. Voor een compleet en duidelijk beeld is samenwerking onmisbaar. Op dit moment is de Datawerkplaats ingericht op mentale gezondheid. In de toekomst wordt dit uitgebreid met andere thema’s.

5. Organisatiegegevens

Enkele cijfers over Proscoop in het afgelopen jaar.

Projecten en programma's
0
Medewerkers
0
Nieuwsbrief abonnees
0
LinkedIn volgers
0
Facebook volgers
0
Webinars & live bijeenkomsten
0
Deelnemers webinars & live bijeenkomsten
0
Bezoekers website
0

Contactgegevens

055 – 50 58 610         info@proscoop.nl

Volg ons op sociale media: